• jarni.jpg
  • jnc.jpg
  • unor.jpg
  • unor2.jpg
  • zima_4.jpg

Čemu věříme

Věříme, že Bible (tedy svaté Písmo Starého i Nového zákona) je Božím slovem inspirovaným Duchem svatým. Jeho účelem je zjevit lidem Boží odpověď na věčné otázky původu a smyslu naší existence a hlavně zjevit lidem cestu spasení, tj. záchrany z hříchu a věčného zahynutí zpět k původnímu Božímu plánu - věčnému životu.

Tento život nám Bůh nabízí skrze pokání a odpuštění hříchů, které každý z nás může přijmout, či odmítnout a tím určit svou věčnost.

Věříme v druhý příchod Pána Ježíše Krista k soudu nad touto zemí, ale i k záchraně těch, kdo mu dobrovolně odevzdali svůj život a přijali odpuštění svých hříchů, které Ježíš vzal na sebe a nesl je místo nás.

Věříme, že Bible je také normou pro náš pozemský život ve všech jeho oblastech a že Bůh povolává ve všech dobách ze všech národů svůj lid, Církev Ježíše Krista, společenství těch, kteří jeho spasení z milosti přijali skrze pokání na odpuštění hříchů a na znamení toho byli pokřtěni v Ježíšovu smrt i vzkříšení. Věříme, že Bůh povolal svou Církev k dosvědčování Jeho svatosti a lásky v tomto světě a ke zvěstování evangelia, tj. „radostné zvěsti“ či „dobré zprávy“ o jeho díle - zástupné smrti na kříži za naše hříchy, jeho vzkříšení i nanebevstoupení. Věříme, že Bůh nabízí lidem v Ježíši Kristu nejen věčný život, ale chce i nadpřirozeně zasahovat do našeho života zde na Zemi, uzdravovat nemocné, osvobozovat svázané, potěšovat ztrápené, měnit věci lidsky nezměnitelné.
Na základě Božího slova - Bible- věříme mnoha dalším pravdám, které jsou v ní zjeveny.

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebes i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, obecenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.

Amen.